Vedtægter

Vedtægter for Nørre Aaby Borgerforening.

§ 1  Foreningens navn er “Nørre Aaby Borgerforening” med hjemsted i Nørre Aaby

§ 2 Foreningens formål er at samle medlemmerne til fremme af Nørre Aby´s og dens borgers interesser.

§ 3 Som medlem kan optage enhver i Nørre Aaby eller opland bosiddende uberygtet mand eller kvinde, der er fyldt 18 år.

§4 På den ordinære Generalforsamling fastsættes næste års medlemskontingent.Medlemskontingentet opkræves i første halvdel af oktober måned.

§ 5 Gæster kan ved et medlem indføres ved foreningens sammenkomster, mod at pågældende medlem før sammenkomsten begynder, anmelder vedkommende for bestyrelsen.Bestyrelsen er bemyndiget til efter skøn at begrænse antallet af gæster.

§ 6  Den ordinære Generalforsamling afholdes i sidste halvdel af oktober måned. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel, enten skriftligt eller ved annoncering i den lokale avis. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, må være indleveret inden 6 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde følgende:

  • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  • Valg af 2 revisorer.

§ 7  Bestyrelsen kan sammenkalde til Ekstrordinær Generalforsamling  når den finder grund til det.Ekstraordinær Generalforsamling skal endvidere afholdes, når 1/5 del af foreningens medlemmer kræver det og skriftligt over for bestyrelsen fremsætter forslag om dagsorden.Den indkaldes med 14 dages varsel i den lokale avis.

§ 8 En generalforsmling er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der stemmes ved håndoprækning såfremt ikke andet forlanges. Forandring af vedtægter kan kun  foretages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er til stede, og mindst 2/3 del heraf stemmer for forandringen. Er et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke mødt, indvarsles til en ny generalforsamling, som da tager beslutning uanset de mødtes antal.

§ 9  Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en dirigent, der vælges ved generalforsamlingens begyndelse.Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger.

§ 10  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt for 2 år. Der afgår 4 i lige år og 3 i ulige år. Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden skal være bosiddende i Nørre Aaby Stationsby. Revisorerne vælges for et år. Såvel bestyrelsesmedlemmer som revisorer kan genvælges.

§ 11  Bestyrelsen udfører generalforsamlingens beslutninger.
Endvidere kan den, uden at indhente generalforsamlingsbeslsutning, tage stilling og handle i spørgsmål, hvor den finder det kan være i foreningens interesse. Bestyrelsen fører protokol over sine handlinger.

§ 12  Over indtægter og udgifter er kassereren pligtig at føre nøjagtig regnskab. Årsregnskabet skal forelægges bestyrelsen til gennemsyn og godkendelse mindst 2 dage før den tilstilles revisorerne.Regnskabsåret er fra den 1. oktober til den 30 september, begge dage inclusive.Kassereren er pligtig til at sørge for rettidig opkrævning af kontingentet.

§ 13  Bestyrelsen bemyndiges til at bruge de nødvendige midler til administration.Kassereren må ikke have større kassebehholdning end kr. 10.000 kr.Hvad foreningen ejer derudover gøres frugtbringende på bedste vis.

§ 14  Ethvert medlem, som ønsker at udtræde af foreningen, må meddele dette til formanden eller kassereren og forinden udtrædelsen betale eventuelle restancer.

§ 15  Beslutning om foreningesn opløsning kan kun træffes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindste 3/4  af foreningens ordinære medlemmer er til stede og 3/4 heraf stemmer derfor.I tilfælde af opløsning træffer de opløsende generalforsamlinger beslutning om anvendelse af foreningens midler således, at de anvendes til gavn for Nørre Aaby og dens Borgere.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. oktober 1996. Nærværende vedtægter træder i stedet  for vedtægerne fra 1940 for Nørre Aaby Borger- Håndværkerforening ( foreningens tidligere navn)

Henning Mejer Mortensen -  Birger Andresen-  Thue Christensen-  Hans Buch - Karen Sørensen-  Erling Poulsen-  Vagn Rosenvold.

———————————————————-

Jfr. § 3:   Bestyrelsen besluttede i 2005 at et medlemsskab anses som       et “husstandsmedlemsskab“.

Persondataforordningen

Der er lukket for kommentarer.